Regulamin

Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia

Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli

Cała przestrzeń Inkubatora objęta jest monitoringiem wizyjnym oraz systemem zabezpieczenia dostępu do wydzielonych stref użytkowych dla osób uprawnionych do korzystania  z zaplanowanych zajęć.

 Celem działalności Inkubatora jest wspomaganie jego użytkowników w zapewnieniu dostępu do obiektu i technologii spełniających wysokie standardy edukacyjne i usługowe oraz wymogi sanitarno-epidemiologiczne związane z przetwórstwem produktów pszczelich.

Regulamin reguluje  zasady użytkowania infrastruktury i wyposażenia Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli (zwanego dalej Inkubatorem) przez użytkowników (Klientów) .

Klienci są odpowiedzialni za znajomość treści Regulaminu.

Klienci są zobowiązani do:

–  stosowania  zawartych w nim zasad i polityk,

– podpisania umowy najmu infrastruktury i sprzętu inkubatora przed ich wykorzystaniem,

– wypełnienia i podpisania karty użytkowania Inkubatora  w ramach rejestru korzystania z Inkubatora,

– stosowania się do zasad i przepisów bezpieczeństwa oraz BHP związanych z korzystaniem z  pomieszczeń i sprzętu,

– usunięcia z obiektu odpadów  wytworzonych w trakcie korzystania z Inkubatora, na swój koszt.

Rezerwacje:

Inkubator udostępniany jest użytkownikom (Klientom), po dokonanej wcześniej rezerwacji, przez kierownika Inkubatora lub upoważnionego przez niego pracownika.

Wszystkie rezerwacje są dokonywane poprzez zgłoszenie bezpośrednie, zgłoszenie telefoniczne, lub zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiat.lublin.pl do biura Inkubatora  z podaniem planowanego terminu oraz zakresu użytkowania Inkubatora.

Rezerwacje są dostępne dla klientów, którzy (i/lub ich pracownicy) mają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszli przeszkolenie BHP oraz posiadają potwierdzoną przez personel Inkubatora, znajomość obsługi urządzeń w pomieszczeniach Inkubatora.

W przypadku wielu zgłoszeń na ten sam okres wynajmu pomieszczeń, personel Inkubatora będzie oferował wynajęcie pomieszczeń Inkubatora proporcjonalnie do wielkości rezerwacji, tak aby mogła z niego korzystać jak największa liczba użytkowników.

Rezerwacje jednego lub kilku podmiotów nie mogą spowodować braku dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez innych użytkowników, o ile spełniają oni warunki wynajmu pomieszczeń i wyposażania Inkubatora.

 Rezerwacje długoterminowe:

Możliwe są rezerwacje pomieszczeń i sprzętu Inkubatora w dłuższym okresie, na podstawie tygodniowego, dwutygodniowego czy też miesięcznego harmonogramu.

 Dostęp do obiektu:

Dostęp do pomieszczeń oraz wyposażenia Inkubatora możliwy jest albo w obecności pracownika Inkubatora albo samodzielnie po udzieleniu instruktażu oraz pisemnym wyrażeniu zgody przez pracownika Inkubatora.

Dostęp do pomieszczeń oraz wyposażenia, wraz ze sprawdzeniem stanu pomieszczeń i urządzeń oraz ich czystości, sprawdzeniem wymagań sanitarnych obowiązujących osoby korzystające z pomieszczeń wymaga odnotowania poprzez wykonanie zapisu w rejestrze korzystania z Inkubatora. Korzystanie każdorazowo będzie potwierdzane przez pracownika Inkubatora.

Ocena stopnia doświadczenia klienta pozwalającego na samodzielne korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora należy do jego personelu i jest w kompetencji kierownika Inkubatora.

Dodatkowy czas

Oczekuje się, że klienci wykorzystają pomieszczenia Inkubatora dla swoich potrzeb i pozostawią je czyste w wynajętym czasie. Niedotrzymywanie czasu przeznaczonego na korzystanie z pomieszczeń i sprzętu Inkubatora przez Klienta, może spowodować odrzucenie kolejnych rezerwacji dokonywanych przez tego Klienta. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Anulowanie rezerwacji

Inkubator stosuje rygorystyczną politykę rezygnacji z rezerwacji pomieszczeń i sprzętu Inkubatora, w celu zapewnienia maksymalnego stopnia ich wykorzystania przez Klientów. Rezerwacje mogą zostać wypowiedziane bez konsekwencji na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Wszystkie odwołania przekazywane przez Klienta muszą być dokonane pisemnie. Dopuszcza się złożenie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie można dokonać anulowania rezerwacji telefonicznie.

Przekazanie rezerwacji

W przypadku przewidywanego niewykorzystania wcześniej zarezerwowanych pomieszczeń lub sprzętu, można odstąpić rezerwację innym spełniającym wymogi dostępu do Inkubatora Klientom, którzy są w stanie wykorzystać pomieszczenia we wcześniej planowanym przez rezerwującego Klienta czasie. W tym celu Klient posiadający rezerwację powinien powiadomić o zaistniałym fakcie kierownika Inkubatora. Kierownik Inkubatora podejmuje decyzję o zmianie Klienta.

Płatności

Płatności za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora  są kalkulowane w oparciu o średnie koszty eksploatacji pomieszczeń i urządzeń typu: zużyta energia elektryczna, zużyta woda, koszty utrzymania pomieszczeń w czystości, koszty konserwacji i napraw sprzętu, koszty obsługi.

Ceny zawarte są w cenniku udostępnionym na stronie internetowej Inkubatora oraz w Inkubatorze.

Wspólne korzystanie z pomieszczeń i sprzętu

Pomieszczenia i sprzęt Inkubatora  wynajmowane są tylko do wyłącznego korzystania przez Klienta w czasie przez niego zarezerwowanym, dopuszczalne jest równoległe korzystanie z pomieszczeń przez kilku użytkowników (Klientów) zajmujących się innym rodzajem produkcji czyli  korzystających również z innych urządzeń.

Urządzenia i wyposażenie

Urządzenia i wyposażenie udostępniane w pomieszczeniach Inkubatora będących przedmiotem najmu, będące do dyspozycji Klienta są wymienione w załączniku nr 1. Wyposażenie i rzeczy będące na stanie Inkubatora  nie wymienione w w/w załączniku nie są w dyspozycji klienta. Wyjaśnia się także, że wraz z wynajmem pomieszczeń i urządzeń Inkubator nie zapewnia surowców podstawowych i dodatków wykorzystywanych w procesach przetwórczych możliwych do realizowania w jego przestrzeni.

Użytkowanie pomieszczeń i ich utrzymanie w czystości

Od Klientów oczekuje się utrzymania obiektu w stanie czystym, w każdym czasie, spełniającym odpowiednie wymagania sanitarne. Nie wolno przewiercać, przebijać, naklejać i w jakikolwiek inny sposób niszczyć ścian czy umeblowania pomieszczeń Inkubatora. Nie wolno podobnie niszczyć jakichkolwiek urządzeń i wyposażenia tych pomieszczeń. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nałożenie kar i/lub utratę możliwości korzystania z pomieszczeń Inkubatora. Należy pamiętać, że za wszelkie kary poniesione przez Inkubator w wyniku kontroli służb sanitarnych, a wynikające bezpośredniego z nieprzestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez Klienta,  Inkubator będzie obciążał tego Klienta. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i pozostawiania sprzętu i pomieszczeń w wymaganej czystości spowoduje nałożenie kary. Poważne naruszenia w tym względzie mogą prowadzić do czasowego zawieszenia lub zakazu przyszłego korzystania przez Klienta z pomieszczeń i sprzętu Inkubatora. W przypadku zastosowania zawieszenia lub zakazu, wszystkie rezerwacje dokonane prze Klienta, zostaną natychmiast anulowane.

Środki i sprzęt do utrzymywania czystości

Inkubator dostarcza środki i podstawowy sprzęt do utrzymania czystości. Koszty środków czystości zawarte są w opłacie za korzystanie z pomieszczeń i sprzętu  Inkubatora.

Opuszczenie pomieszczeń

Opuszczenie pomieszczeń Inkubatora odbywa się w obecności pracownika Inkubatora, który dokonuje ich odbioru.

Informacje uzupełniające

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki:

  • Adres:

    Pszczela Wola 14
    23-107 Strzyżewice

  • Kontakt telefoniczny:

    Tel: 81 503-22-19